แผนที่โรงฝึกบูจินกันประเทศไทย (นินโป นินจุสส นินจัสสุ)

แผนที่โรงฝึกบูจินกันประเทศไทย และ กลุ่มฝึกย่อย

สามารถดับเบิ้ลคลิกบริเวณแผนที่เพื่อซูมเข้าได้เรื่อย ๆหรือ ใช้ปุุ่มคอนโทรลในแผนที่ด้านข้างซ้าย
ดูรายละเอียดของแต่ละที่ได้โดยคลิกบริเวณมาร์กเกอร์สีแดงในแต่ละจุด